พระครูประสิทธิ์ธรรมาภิวัฒน์
รจอ.ผจล.วัดเซกาเจติยาราม
เลขานุการ  เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ
๐๘๕-๗๕๙๗๖๙๒
พระมหาไพฑูรย์  สิริธมฺโม (ปธ.๙)
ผจล.วัดเซกาเจติยาราม
๐๘๖-๒๗๓๗๕๙๘
     
พระมหาบัญชา  อธิจิตฺโต
ผจล.วัดเซกาเจติยาราม
๐๘๙-๙๙๕๐๒๙๘     
พระอุดม  อุตฺตโม
ผจล.วัดเซกาเจติยาราม
๐๘๓-๓๔๑๐๕๗๔
พระมหาเสกสรรค์  ปญญาวุฑฺโฒ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเซกา
๐๙๓-๓๕๓๗๔๒๔
พระไพรมณี  จกฺกวโร
บูชาวัตถุมงคล
๐๙๑-๘๖๕๑๕๗๒
นายแสงจันทร์  สีจูมพล
กรรมการ
๐๘๕-๗๕๕๙๒๐๙
นายวันชัย  ศรีนาทม
กรรมการ
๐๘๔-๔๒๘๕๑๒๑
นายสุดสาคร  นุชิต
กรรมการ
๐๙๕-๑๖๘๒๗๕๒
นายสังสรรค์  เกนการณ์
กรรมการ
๐๘๑-๗๖๘๙๔๙๔
นายประเทศ  ทีหอคำ
กรรมการ
๐๘๕-๗๕๑๒๓๒๓
ร.ต.ท.ไพศาล  ข่าทิพย์พาที
กรรมการ
 
นายมิตรชัย  ปุณริบูรณ์
กรรมการ
 
นายอัมพร  ด้วงสะดี
กรรมการ
 
นางบุษบากร  สีจูมพล
กรรมการ
๐๖๑-๕๑๕๐๔๙๒
นางนวรัตน์  มีจินดา
กรรมการ
๐๘๙-๙๘๒๐๗๑๔
นางผดุง  ด้วงสะดี 
กรรมการ
๐๘๑-๗๐๘๕๐๕๙
นางสุพัตรา  เกษขุนทศ
กรรมการ
๐๘๔-๗๙๓๖๒๕๓
 
นางสาวณัฐพร  สีจูมพล
ผู้ดูแลเว็บไซต์