ลำดับที่ ๑ - ปัจจุบัน 
พระราชภาวนาโสภณ วิ. (หลวงปู่เทพา  ภูริปญฺโญฺ)
        นามเดิมชื่อ  เทพา  สุกทน  เกิดที่บ้านเซกาใต้  ตำบลเซกา  อำเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย
เกิดเมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.๒๔๙๓  ตรงกับวันพฤหัสบดี  ขึ้น  ๘  ค่ำ  เดือน  ๓  ปี  ฉลู  เป็นบุตรของคุณพ่อสาวะดี  สุกทน  และคุณแม่อุ่น  สุกทน(จันทร์โคตร)  มีพี่น้องร่วมบิดามารดา  ๒ คน  คือ
        ๑.  พระวิชัยธรรมคณี  วิ.
        ๒.  นายเพิ่ม  สุกทน
บรรพชา
       บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ  ๑๓  ปี เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๐๖  โดยเจ้าอธิการผดุง  สุกิกมฺโม  อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรภูมิเซกา  เป็นพระอุปัชฌาย์
อุปสมบท
        อุปสมบทเป็นพระภิกษุ  เมื่อปี  พ.ศ.๒๕๑๘  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๑๘  โดยท่านเจ้าคุณพระสุเมธีวรคุณ  เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ  และเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นพระอุปัชฌาย์  พระครูประกิตสุทธิกร  วัดห้วยยางเป็นพระกรรมวาจารย์  พระปลัดขจร  อินฺทฺริโย  วัดคลองวาฬ  เป็นพระอนุสาวนาจารย์  ได้รับนามฉายาว่า  "ภูริปญฺโญฺ" 
        พ.ศ.  ๒๔๒๕  เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสันติปัญญาภรณ์  เมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๒๕
        พ.ศ.๒๕๔๔  เลื่อนชั้นเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเซกาชั้นเอก  เมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๔
        พ.ศ.๒๕๔๖  เลื่อนชั้นเป็นเจ้าคณะอำเภอเซกา  เมื่อวันที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๖
        พ.ศ.๒๕๕๕  เลื่อนชั้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ  เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕        
        พ.ศ.๒๕๕๕  ได้รับแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม(พระอารามหลวง)  เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕
        พ.ศ.๒๕๕๖  วันที่ ๕ ธันวาคม ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 5 ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะเส็ง
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุุลยเดช รัชกาลที่ ๙  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระเถรานุเถระ ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๗๒ รูป  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
        ในการณ์นี้พระเถรานุเถระทั้ง ๗๒ รูป เข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย มไหยสูรยพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง
        โดยลำดับที่ ๓๒ นาม พระครูสันติปัญญาภรณ์ (เทพา ภูริปญฺโญ) วัดเซกาเจติยาราม จ.บึงกาฬ เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ เลื่อนสมณศักดิ์เป็น  "พระวิชัยธรรมคณี สย.วิ."
พ.ศ.๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ ให้ พระวิชัยธรรมคณี วิ. (เทพา ภูริปญฺโญ) วัดเซกาเจติยาราม จ.บึงกาฬ เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่  "พระราชภาวณาโสภณ วิ."