ทำเนียบพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ  ภาค ๘

 
พระราชภาวนาโสภณ
เจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม
เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ
 
พระพุทธิสารมุนี
เจ้าอาวาสวัดบุพพราชสโมสร
รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ
พระครูประสิทธิ์ธรรมาภิวัฒน์
รจอ.ผจล.วัดเซกาเจติยาราม
เลขานุการ  เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ
พระบวรปริยัติกิจ
เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ
รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ
พระครูอุดมธรรโมภาส
วัดสว่างคงคาราม
เจ้าคณะตำบลบึงกาฬ  เขต ๓
เลขานุการ  รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ
 
 
พระภูคมิน  โชติปญฺโญ
วัดไตรภูมิ  
เลขานุการ รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ
 

ทำเนียบพระสังฆาธิการ อำเภอเมืองบึงกาฬ  คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ  ภาค ๘

 
พระครูโอภาสธรรมรส
เจ้าอาวาสวัดโชติรสธรรมากร
เจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬ
 
พระครูวิสุทธิโพธารักษ์
เจ้าอาวาสวัดศรีโสภณธรรมทาน
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬ
พระมหาเลิศชัย รตนญาโณ
วัดโชติรสธรรมากร
เลขานุการ จอ.บึงกาฬ
พระครูสิริรัตนาภิราม
เจ้าอาวาสวัดศรีแก้ววนาราม
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬ
พระมานพ  เตชปุญฺโญ
วัดศรีโสภณธรรมทาน
เลขานุการ รจอ. เมืองบึงกาฬ 
 
พระปิยะวัฒน์  ปยวณฺโณ
วัดศรีแก้ววนาราม
ขานุการ รจอ. เมืองบึงกาฬ
 

ทำเนียบพระสังฆาธิการ อำเภอปากคาด  คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ  ภาค ๘

 
พระครูพิทักษ์นทีเขต
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสร้อย
เจ้าคณะอำเภอปากคาด
 
พระครูโอภาสพัฒนานุกูล
เจ้าอาวาสวัดสว่างพัฒนา
รองเจ้าคณะอำเภอปากคาด
พระมหานพรัตน์  ทตฺตกิตฺติ
วัดโพธิ์ศรีสร้อย
เลขานุการ จอ.ปากคาด
 
พระครูภาวนาปัญญาสาร
วัดสว่างมีชัย
รองเจ้าคณะอำเภอปากคาด
 
 
พระธนา  ชินทตฺโต
เลขานุการ รจอ.ปากคาด
 

 

ทำเนียบพระสังฆาธิการ อำเภอโซ่พิสัย  คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ  ภาค ๘

 
พระครูกัลยาณวัตร
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
เจ้าคณะอำเภอโซ่พิสัย
 
พระครูสุทธธรรมสถิต
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
รองเจ้าคณะอำเภอโซ่พิสัย
พระสุพล  จนฺทวณฺโณ
วัดสุวรรณาราม
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโซ่พิสัย
พระมหาไพฑูรย์   สิริธมฺโม
วัดสุวรรณาราม
รองเจ้าคณะอำเภอโซ่พิสัย

 

ทำเนียบพระสังฆาธิการ อำเภอพรเจริญ  คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ  ภาค ๘

 
พระครูวรวัฒน์คณารักษ์
เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมคุณ
เจ้าคณะอำเภอพรเจริญ
 
 
พระครูประทีปธรรมานุยุต
รองเจ้าคณะอำเภอพรเจริญ
วัดสังฆธรรมาราม
 
      
เจ้าอธิการสุรชัย  ธมฺมรกฺขิโต
วัดสิริมงคลสัจจธรรม
เลขานุการฯ จอพรเจริญ
 
 
พระอธิการวิทย์  จิตฺตวํโส
วัดป่าสุพรรณาราม
เลขานุการฯ รจอ.พรเจริญ

 

ทำเนียบพระสังฆาธิการ อำเภอเซกา  คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ  ภาค ๘

 
พระครูมงคลวุฒิชัย
เจ้าอาวาสวัดศรีพนา
เจ้าคณะอำเภอเซกา
 
พระครูวิเวกอรัญคุณ
เจ้าอาวาสวัดอรัญวิเวก
รองเจ้าคณะอำเภอเซกา
 
พระกฤชวัฒน์  ธีรปุญโญ
วัดศรีพนา
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเซกา
 
พระครูประสิทธิ์ธรรมาภิวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม
รองเจ้าคณะอำเภอเซกา
 
พระอรุณ  สิริมงฺคโล
วัดอรัญญวิเวก
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเซกา
 
พระมหาเสกสรรค์  ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดเซกาเจติยาราม
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเซกา
 

ทำเนียบพระสังฆาธิการ อำเภอศรีวิไล  คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ  ภาค ๘

 
พระมหาธีระ  มหาวีโร
เจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก
เจ้าคณะอำเภอศรีวิไล
 
 
พระครูอุดมธรรมมงคล
เจ้าอาวาสวัดมงคลสามัคคี
รองเจ้าคณะอำเภอศรีวิไล
 
 
พระอภิสิทธิ์  อภิปุญฺโญ
วัดอรัญญวิเวก
เลขานุการ จอ. ศรีวิไล
 
 
 
พระมหาอาทิตย์   กลฺยาโณ
วัดมงคลสามัคคีธรรม
เลขนุการ รจอ.ศรีวิไล
 

 

ทำเนียบพระสังฆาธิการ อำเภอบึงโขงหลง  คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ  ภาค ๘

 
พระครูสุวัฒน์ชัยกิจ
เจ้าอาวาสวัดสว่างวารี
เจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง
 
พระครูปัญญาสารโกศล
เจ้าอาวาสวัดสิงหารินทราราม
 รองเจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง
 
 
พระครูสุตวรธรรมพินิจ
เจ้าอาวาสวัดศิริมงคลวนาราม
รองเจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง
พระสนาน  อคฺคธมฺโม
วัดสิงหารินทราราม
เลขานุการ รจอ. บึงโขงหลง
พระนิติพล  อาสโภ
วัดสว่างวารี
เลขานุการ  จอ.บึงโขงหลง
พระวัฒนา   โสภโณ
วัดศิริมงคลวราราม
เลขานุการ รจอ. บึงโขงหลง

 

ทำเนียบพระสังฆาธิการ อำเภอบุ่งคล้า  คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ  ภาค ๘

 
พระครูอภินันทโสภณ
เจ้าอาวาสวัดจันทราราษฎร์
เจ้าคณะอำเภอบุ่งคล้า
 
 
พระครูสุจิตโชติคุณ
เจ้าอาวาสวัดบึงสาราษฎร์
รองเจ้าคณะอำเภอบุ่งคล้า
 
พระมหาอภิวัฒน์   ธมฺมวฑฺฒโน
เจ้าอาวาสวัดจันทราราษฎร์
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบุ่งคล้า
 
 
พระอุดร  ปภาโต
วัดอุดรทิศวาส
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบุ่งคล้า