ประเมินศีล๕ ระยะที่๓ - แสดงอัลบั้มแกลลอรี่ทั้งหมด :: 46 ภาพ
แก้ไขล่าสุด 2016-07-16 13:02:00
การประชุมขับเคลื่อนโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 'หมู่บ้านรักษาศีล ๕' ระยะที่ ๓ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิญาณรังษี รองประธานกรรมการ ประจำหนตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่แทนพระพรหมเสนาบดี ประธานคณะกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕